Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Zgromadzenie GZM

23 czerwca odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach.

Członkowie Zgromadzenia zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu GZM za rok 2016. Uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi GZM za 2016 została uchwalona jednogłośnie.

Zgromadzenie podjęło także uchwałę o likwidacji Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. GZM od chwili powstania zabiegał o stworzenie prawnych podstaw dla powstania metropolii. Uchwała o związku metropolitalnym w woj. śląskim została uchwalona przez Sejm 9 marca br. Po podpisaniu jej przez Prezydenta i uprawomocnieniu, ostatnim krokiem formalnym będzie wydanie w przyszłym tygodniu rozporządzenia o utworzeniu związku z dniem 1 lipca 2017 roku.

Tym samym wieloletni proces zabiegów o ustawę został zakończony. Zgodnie z ustawą od 1 lipca pełnomocnikiem do spraw utworzenia związku metropolitalnego będzie prezydent miasta Katowice, do którego obowiązków należeć będzie przygotowanie organizacyjne i prawne związku, zwłaszcza opracowanie projektu statutu związku oraz pierwszego budżetu.

Wg artykułu 13 ustawy, związek metropolitalny może wyrazić zgodę, by GZM, w drodze uchwały Zgromadzenia, przeniósł na nowy związek z dniem 1 stycznia 2018 wszelkie swoje prawa i obowiązki. 

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a