Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Metropolia „Silesia” na rowerach

GZM opracował książkowe wydanie trzech dokumentów dotyczących polityki rowerowej w publikacji pt. Metropolia „Silesia” na rowerach.

Rower coraz częściej zyskuje na znaczeniu jako środek transportu. W każdym z miast Metropolii „Silesia” prowadzone są różnego typu działania na rzecz upowszechniania ruchu rowerowego. Z uwagi na specyfikę przestrzenną tego obszaru oraz konieczność zachowania ciągłości powiązań komunikacyjnych zasadne jest podejście kompleksowe i ponadlokalne, wychodzące poza granice administracyjne poszczególnych miast. Upowszechnienie roweru w skali całej Metropolii „Silesia” wymaga wypracowania zasad współpracy między miastami i tworzenia wspólnych rozwiązań infrastrukturalnych.

Dlatego też Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM) w 2013 r. zainicjował prace nad metropolitalną polityką rowerową, zlecając opracowanie trzech wzajemnie dopełniających się dokumentów, obejmujących swym zasięgiem wszystkie miasta członkowskie oraz uwzględniających powiązania z otoczeniem

1.      Opracowanie wspólnych standardów i wytycznych dla kształtowania metropolitalnej polityki rowerowej w miastach GZM: stanowiące ujednolicone i rekomendowane wytyczne dla miast w zakresie budowy i znakowania infrastruktury rowerowej oraz przegląd informacji na temat polityki rowerowej realizowanej w poszczególnych miastach GZM

2.      Metropolitalne Studium Systemu Tras Rowerowych dla GZM: wyznaczające główne powiązania rowerowe pomiędzy miastami Metropolii „Silesia”, tworzące podstawową sieć metropolitalną, do uzupełniania i zagęszczania na poziomie lokalnym, wg indywidualnych potrzeb miast

3.      Studium wykonalności Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów dla miast GZM: zawierające analizę możliwości uruchomienia takiego systemu wraz z propozycją rozwiązań organizacyjno-finansowych oraz wskazujące lokalizacje stacji wypożyczalni; wskazania te mogą służyć do stopniowego stawiania pojedynczych wypożyczalni w poszczególnych miastach

Opracowania w wersji oryginalnej dostępne są tutaj

 

Do pobrania:

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a