Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Nowy projekt ustawy metropolitalnej

Górnośląski Związek Metropolitalny otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nową wersję projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Małgorzata Mańka – Szulik, Przewodnicząca Zarządu GZM: W gronie prezydentów i ekspertów zapoznany się ze zmienionym projektem. Nasze uwagi przekażemy do końca tygodnia. Cieszy nas tempo realizowanych działań. Widzimy, że intencją rządu jest zakończenie prac legislacyjnych w terminie umożliwiającym jak najszybsze utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim i rozpoczęcie przez niego działalności 1 stycznia 2017 roku.

Projekt uwzględnia większość uwag zgłoszonych przez samorządy na etapie konsultacji, usuwając dotychczasowe wątpliwości związane z organizacją transportu i planowaniem przestrzennym Największe zmiany dotyczą  transportu publicznego. Głównym zadaniem związku będzie planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój transportu zbiorowego, w tym drogowego i kolejowego, a także organizacja metropolitalnych przewozów pasażerskich. Związek nie pozbawi gmin zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zaletą tego modelu jest jasne nakierowanie zadań związku na rozwój transportu i jego koordynację oraz ograniczenie ryzyka związanego z likwidacją i przekształceniem istniejących organizatorów transportu. Proponowany model pozwala na ewolucyjne przekształcanie związku - na podstawie porozumień z gminami  - w organizatora transportu na całym obszarze metropolitalnym. W zakresie planowania przestrzennego związek metropolitalny będzie odpowiedzialny za tworzenie ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, bez wpływu na maksymalne powierzchnie zabudowy w poszczególnych gminach. W projekcie ustawy bez zmian pozostały zasady finansowania związku oraz wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. 

 

 

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a