Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Związek

Ustawa metropolitalna

29 czerwca 2017. Rozporządzenie do ustawy podpisane Treść ustawy tutaj 06 kwietnia 2017. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw.  04 kwietnia 2017. Ustawa podpisana przez Prezydenta RP 04 kwietnia 2017. Wojewoda śląski o ustawie. 16 marca 2017. Senat przyjął ustawę. 10 marca 2017. Ustawa skierowana do Senatu. 9 marca 2017. Ustawa przyjęta przez Sejm! 8 marca 2017. Drugie czytanie ustawy. Zapis debaty 6 marca 2017. Dyskusja w Polskim Radio Katowice. 27 lutego 2017. Debata nt. metropolii w TVP Katowice. 23 lutego 2017. Ustawa po poprawkach komisji. Czytaj więcej Transmisja z prac połączonych komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych 21.02.2017. Czekamy na metropolię (Dziennik Zachodni 17 luty 2017) Wojewoda śląski o

Władze związku

Organami związku są Zgromadzenie Związku (organ stanowiący) oraz Zarząd Związku (organ wykonawczy). Ich kadencja pokrywa się z kadencją rad miast członkowskich związku. Miasta członkowskie mają dwóch delegatów w Zgromadzeniu (w tym prezydenta miasta), z wyjątkiem Katowic, które mają trzech delegatów. Delegatów do Zgromadzenia powołują rady miast, natomiast Zarząd wybierany jest przez Zgromadzenie Związku.   W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący Zarządu i pięciu członków: Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze - Przewodnicząca Zarządu Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice, Michał Jaśniok - Radny Miasta Gliwice, Kazimierz Myszur – Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska, Arkadiusz Chęciński - Prezydent Miasta Sosnowiec, Damian Bartyla - Prezydent Miasta Bytom.   Zgromadzenie wybiera

Statut

I. Postanowienia ogólne § 1 Tworzy się związek międzygminny pod nazwą Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM), zwany dalej Związkiem.. § 2 Uczestnikami Związku są gminy: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze. § 3 Siedzibą Związku jest miasto Katowice. § 4 Czas trwania Związku jest nieoznaczony. II. Zadania Związku § 5 Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne wymienione w Statucie w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. § 6 Związek wykonuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie: ustalenia wspólnej strategii rozwoju dla miast wchodzących w skład Związku zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, celem jej uwzględnienia w studiach uwarunkowań i kierunkach

Cele i zadania

Podstawowym celem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego jest utworzenie dynamicznie rozwijającego się wielkomiejskiego ośrodka, zdolnego do skutecznej konkurencji z innymi ośrodkami metropolitalnymi w kraju i w Europie. Cele szczegółowe Doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru Metropolii poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki. Wzbudzanie w mieszkańcach poszczególnych miast poczucia dumy z przynależności do wielkiego organizmu miejskiego i przekonania o dostępności, dla każdego, całego potencjału Metropolii. Zachęcanie mieszkańców i przyjezdnych do „odkrywania” Metropolii i świadomego wyboru tego miejsca do życia i pracy. Wytworzenie i upowszechnianie przekonania o wszechstronnych możliwościach wyboru kariery i modelu życia i zachęcenie młodych, dobrze wykształconych ludzi do osiedlania

Identyfikacja wizualna

Tutaj znajdują się elementy naszej identyfikacji wizualnej z możliwością wykorzystania logotypu na różnego rodzaju materiałach promocyjnych. Wśród kilku wersji logotypu znajdują się dwie wersje kolorystyczne w układzie poziomym i pionowym oraz wersje z hasłem lub bez. W przypadku materiałów obcojęzycznych uprzejmie prosimy o używanie wersji bez hasła. Ponadto w załączonym linku z wytycznymi do zastosowania logotypu znajdą Państwo fragmenty Księgi Znaku z rekomendacjami używania logo na projektach graficznych. Księga Znaku - instrukcje użycia logo Zwracamy się z uprzejmą prośbą o każdorazowe przesłanie drogą elektroniczną do naszej akceptacji projektów publikowanych materiałów z użyciem logo Metropolii "Silesia" na nasz adres email Pliki do pobrania pobierz jako

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a